POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

El lloc web www.coloniarusinol.com (en endavant, el “Lloc Web“) és propietat de CAU FALUGA S.L. en endavant Responsable del Tractament.

RESPONBLE DEL TRACTAMENT: CAU FALUGA S.L. B65441230, Carretera de Manlleu a la Gleva, km 21 08560 Manlleu (Barcelona). Telfs: 609.372.995 Correu electrònic: hola@coloniarusinol.com

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 42216, Foli 10, Fulla B 404358, Inscripció 1

CAU FALUGA S.L. li dóna la benvinguda i el convida a llegir atentament les Política de Privadesa i Protecció de Dades d’aquest Lloc Web (d’ara endavant “Política de Privadesa” que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb el estableix la normativa espanyola d’aplicació. Atès que www.coloniarusinol.com podria modificar en el futur aquesta Política de Privacitat, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

Amb l’ànim que el lloc web s’ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa recomana a l’Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Política de Privacitat pugui solucionar contactant amb www.coloniarusinol.com a través del Telf .: 609 372.995 oa l’adreça de correu electrònic: hola@coloniarusinol.com

Informació bàsica sobre protecció de dades

PRINCIPIS RELATIUS A EL TRACTAMENT

Les seves dades personals seran tractades:

• De manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat

• Les recollides amb fins determinats, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats; amb fins d’arxiu en interès públic, fins d’investigació científica i històrica o fins i tot estadístiques no es considera incompatible amb els fins inicials.

Adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

Exactes i actualitzades; adoptar totes les mesures raonables perquè es suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte als fins per als quals es tracten.

• Mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps de l’necessari per als fins de l’tractament de les dades personals; les dades personals podran conservar durant períodes més llargs sempre que es tractin exclusivament amb fins d’arxiu en interès públic, fins d’investigació científica o històrica o fins i tot estadístiques.

• Tractats de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

IDIOMA:

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és l’espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol. Quant al que a la interpretació dels contractes es refereix, s’atendrà específicament als arts. 1281 i s. s. de el Codi Civil Espanyol.

FINALITAT:
• Gestionar la venda de serveis d’hostaleria, restauració i espectacles en general compatibles amb el nostre objecte social,

• Atendre les seves demandes, facturar aquests serveis o compres, gestionar desistiments i reemborsaments en els terminis legals previstos a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Reial Decret Legislatiu 1 / 2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

• Enviar publicitat i promocions relacionats amb el nostre objecte social i amb les seves àrees d’interès, per qualsevol mitjà sigui postal, telemàtic; o a través de mitjans de telefonia fixa o mòbil. Així com, convidar-los a esdeveniments organitzats per l’empresa tant presencials com online.

COMPLIMENT NORMATIU:

Reservat el dret d’emmagatzemar i retenir informació proporcionada per vostè, incloent els serveis utilitzats, informació que inclou informació de compte i dades personals per a complir amb les lleis aplicables, quan sigui necessària l’aportació de proves en arbitratges o tribunals, mantenint bloquejats i seudonimizados, per garantir la seva seguretat, secret i confidencialitat.

LICITUD:

No tractarem dades sense el consentiment explícit per a cadascuna de les finalitats, només quan:

• Quan sigui necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

• Quan sigui necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable el responsable de l’tractament.

• Quan sigui necessari el tractament és necessari per protegir interessos vitals de la persona interessada o d’una altra persona física;

• Quan sigui necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable de l’tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de dades personals, en particular quan el interessat sigui un nen.

Per a això procurarem l’existència de garanties adequades, que podran incloure el xifrat o seudonimización, i de les dades, per quedi protegida la identitat de l’usuari.

LEGITIMACIÓ:

Consentiment, relació contractual i interès legítim.

BASE LEGAL:

Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades no cedirà en cap cas les seves dades personals, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

DESTINATARIS:

No cedim dades a tercers com ara operats que gestionen la pàgina web i que manté la nostra aplicació informàtica que ens permet la gestió ordinària dels nostres serveis, imprescindibles per a la gestió de la nostra activitat.

DURADA:

Les dades proporcionades es conservaran durant un període de 5 anys des de l’última contractació; si no, no és que vostè abans, no hagi sol·licitat el bloqueig o esborrat dels mateixos; o bé, que prescriu la legislació tributària. Les dades fiscals seran guardats durant 5 anys per prescripció legal.

QUALITAT DE LES DADES:

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix la prestació dels serveis sol·licitats.

L’usuari serà l’únic responsable, respecte a la veracitat i actualització de les dades aportades a través dels diferents formularis de la pàgina web.

ELABORACIÓ DE PERFILS

No tractarem automatitzada ment les seves dades personals.

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

Vostè en tot moment podrà demanar informació addicional sobre les seves dades personals ( “segona capa”), en la mateixa direcció que li facilitem per poder exercir els seus drets.

MENORS D’EDAT:

Els nostres serveis no van dirigits a persones menors d’edat o incapacitats a l’hora de contractar. Entenem que tenen l’autorització i consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. Serà sota la seva responsabilitat, la utilització d’aquests sigui per negligència o per culpa invigilando, que pogués ocasionar una responsabilitat extracontractual.

TESTAMENT DIGITAL:

Les persones vinculades a la mort per raons familiars o de fet, així com els seus hereus podran dirigir-se a l’responsable de l’tractament a l’objecte d’accedir a aquests continguts i impartir les instruccions que estimin oportunes sobre la seva utilització, destinació o supressió.

Les persones esmentades no podran accedir als continguts de l’causant, ni sol·licitar la seva modificació o eliminació, quan la persona morta ho hagués prohibit expressament o així ho estableixi una llei.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

No estan previstes transferències internacionals de dades personals.

DRETS:

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i / o oposició, així com el dret limitació de la finalitat i portabilitat. Pot vostè dirigir-se a la nostra adreça de correu; o bé, a la nostra adreça postal dirigint-se a l’responsable de l’Arxiu de la nostra empresa. Per a això serà necessari aportar les dades personals i documents que ho acreditin, juntament amb la seva petició.

Per a això, cal que vostè mateix, o mitjançant persona legalment autoritzada aporti els següents. documents:

• Fotocòpia DNI
• Identificació i representació suficient.
• Explicació i objecte de la reclamació.
• Domicili per a enviament de comunicacions, o correu electrònic, per posar-nos en contacte amb vostè el més aviat.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre com la nostra empresa, estem tractant les seves dades personals. Per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta.

També donar-se de BAIXA per a la recepció dels missatges promocionals, en compliment de la LSSICE 34/2002. Per a això és necessari aportar les següents dades:

• Nom de l’empresa i dades de l’representant d’aquesta.
• Adreça postal i electrònica on vulgui rebre les comunicacions.
• Petició clara, que no cal motivar.

DRETS

• Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

• Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar-les que siguin inexactes o incompletes.

• Dret de supressió: permetre que es suprimeixin els donis que siguin inadequades o excessives.

• Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es dugui a terme el Tractament de les seves dades de caràcter personal o el cessament de l’tractament.

• Limitacions de l’Tractament: comporta el poder limitar el tractament de les dades personals conservats, amb la finalitat de limitar un futur tractament.

• Portabilitat de les dades: El deure per part de l’responsable de l’Tractament de facilitar les dades objecte de tractament de l’interessat, i transmetre-ho a un altre responsable de l’tractament sempre que sigui en format automatitzat.

• Dret a no ser Objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de Perfils): dret a no ser objecte de decisions basades exclusivament en els tractaments automatitzats que puguin conculcar drets fonamentals de la persona interessada.

• Dret a retirar el consentiment: Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada de l’consentiment no afectarà la licitud de l’tractament efectuat abans de la retirada d’aquest consentiment.

• Sempre pot dirigir-se a l’autoritat de control, en aquest cas l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si creu no han estat ateses les seves peticions. www.aepg.es

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El responsable de l’tractament ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades.

Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

CODI DE CONDUCTA DEL NOSTRE ESTABLIMENT

Principis generals.

Ens comprometem a que els continguts dels seus serveis:

• No han d’induir ni han de promoure la discriminació sexual, racial o religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i de les llibertats públiques reconegudes per la Constitució Espanyola o normativa UE.
• No han d’induir ni incitar a actuar de forma il·legal.
• No portaran a conclusions errònies a conseqüència de la seva inexactitud, ambigüitat, exageració, omissió o similars.
• No han d’induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor, o aprofitar o explotar l’estat de necessitat econòmica, laboral o personal de l’usuari.
• No han d’induir ni incitar a qualsevol persona a involucrar-se en pràctiques perilloses de risc o que atemptin contra la salut o l’equilibri psíquic.
• No infringiran les normes legals o reglamentàries sobre el secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l’honor ia la intimitat personal o familiar, o qualsevol altra disposició aplicable a la naturalesa de l’servei.
• No contenir informació falsa.
• Els serveis que incorporin sol·licitud d’informació o dades de caràcter personal, incloent nom, domicili o altres dades, tenint aquesta consideració el número de telèfon fix o mòbil, han de ser adequades, pertinents i no excessives en relació amb la finalitat per a la qual es recaptin.

Els usuaris tenen dret a:

• Rebre informació objectiva, prèvia, exacta i completa sobre les condicions de prestació dels productes que se’ls ofereixen.
• Rebre els productes en les condicions ofertes o pactades amb l’empresa o la persona prestadora.
• Obtenir els documents acreditatius dels termes de la contractació i les factures pels productes abonats, emeses d’acord amb la normativa vigent.
• Formular les reclamacions que considerin pertinents i obtenir sense dilacions el full oficial per a plantejar-les i l’orientació adequada per a emplenar.
• Sol·licitar i obtenir les actuacions dels òrgans arbitrals regulades per la legislació aplicable.
• Sol·licitar i rebre l’auxili de les administracions, quan sigui necessari per a la defensa dels seus drets com a usuaris, amb independència del seu origen i del seu destí i sense perjudici de les competències d’altres òrgans i autoritats.
• Sol·licitar i rebre una informació de qualitat en relació amb els productes i mètode d’enviament i pagament.